General Terms and Conditions for Services - Swedish

"Avtal" betyder Försäljningsordern, Kostnadsförslaget, Förslaget och dessa Allmänna Villkor.
"Utvärderingstjänster" betyder tjänster genom vilka Cubiks utvärderar en kandidat eller kandidater för potentiellt urval och/eller utveckling. Detta kan inkludera återkoppling till kandidater, om så överenskommits med Kunden. Slutprodukten ska bestå av muntliga och/eller skriftliga rekommendationer för att bistå Kunden gällande urvalet vid anställning och/eller utveckling.
"Konfidentiell Information" betyder all konfidentiell information, både skriftlig och muntlig, mottagen av en part från den andre parten eller å dennes vägnar i samband med utförandet av Tjänsterna, och inkluderar utan begränsning all data, resultat från utvärderingar, innehåll av utvärderingar, mjukvara, affärssystem, metoder, egna system och/eller applikationsprogram och information rörande parterna själva och/eller holdingbolag eller respektive parts dotterbolag eller annat dotterbolag eller dotterbolag till sådant holdingbolag.
"Cubiks" betyder det Cubiks-bolag som anges i Försäljningsordern.
"Kund" betyder den kund som anges i Försäljningsordern.
"Utvecklingstjänster" ska normalt sett betyda tjänster för att utveckla/coacha en anställd eller anställda och slutprodukten ska bestå av muntliga och/eller skriftliga rekommendationer.
"Avgifter" betyder avgifterna som kunden ska betala i enlighet med Kostnadsförslaget.
"Förslag" betyder förslag tillhandahållna av Cubiks vilka kan beskriva Tjänsterna och Avgifterna Kunden ska betala.
"Kostnadsförslag" betyder kostnadsförslaget som tillhandahålls av Cubiks.
"Tjänsterna" betyder de tjänster som beskrivs i Försäljningsordern, Kostnadsförslaget och Förslaget.
"Försäljningsorder" betyder försäljningsordern som tillhandahålls av Cubiks.

1. IKRAFTTRÄDANDEDATUM OCH AVTALSPERIOD

1.1 Detta Avtals Ikraftträdandedatum är det datum då Kunden accepterar ett Kostnadsförslag, bekräftar Försäljningsordern, instruerar Cubiks att påbörja utförandet av Tjänsterna eller påbörjar användandet av Tjänsterna, beroende av vilken av dessa händelser som sker först.
1.2 Avtalsperioden för detta Avtal sträcker sig tolv månader från och med Ikraftträdandedatumet och fortsätter sedan, med undantag för punkten 5.6 (Avgifter och Fakturering) på samma villkor till dess uppsägning sker i enlighet med paragraf 10 (Uppsägning).

2. KONFIDENTIELL INFORMATION

2.1 Vardera part samtycker till att under avtalsperioden och i två år efter utgången eller uppsägningen av Avtalet hålla Konfidentiell Information hemlig och att inte använda eller avslöja informationen förutom när det är nödvändigt för att utföra detta Avtal.
2.2 Åtagandet att hålla Konfidentiell Information hemlig inkluderar inte någon del av Konfidentiell Information som lagligen innehas av den mottagande parten vid tiden för avslöjandet, är publicerad antingen före eller efter det datum då sådant avslöjande sker utan att det skett på grund av fel från den mottagande parten, är lagligen mottagen från tredje part, är självständigt utvecklad eller skapad av den mottagande parten eller om avslöjande krävs enligt lag.
2.3 Vardera part ska säkerställa att dess anställda, befattningshavare, representanter, rådgivare, agenter eller underleverantör, till vilka en part avslöjar Konfidentiell Information, efterlever denna punkten 2.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Immateriella Rättigheter ("IP") inkluderar, utan begränsning, all egendom i och i förhållande till upphovsrätt, patent, databasrättigheter, mönsterskydd, firmanamn, varumärken och annan form av immateriell rättighet, process eller know-how, men exkluderar data i förhållande till Kundens anställda eller potentiella anställda.
3.2 IP som utvecklats under eller som använts vid leverans av Tjänsterna tillhör fullständigt och exklusivt Cubiks. Om tredje parts IP används vid leverans av Tjänsterna (förutom om det specificerats av Kunden och refereras till i punkten 3.3. nedan), innehar Cubiks en lämplig licens.
3.3 Kunden ska tillhandahålla varumärken, logotyp, branding-innehåll, kompetens, föremål och/eller annat material som Kunden kräver ska användas som del av tillhandahållandet av Tjänsterna och/eller ska inkorporeras i slutprodukten av Tjänsterna och alla faciliteter, material, data, ritningar, specifikationer, rapporter, verktyg, mjukvaruprogram och annan information och resurser som Cubiks rimligtvis kan kräva för att Cubics på bästa sätt ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.
3.4 Beträffande det ovan beskrivna materialet som kan komma att tillhandahållas av Kunden eller av Cubiks å kundens vägnar, bekräftar Kunden (a) att den innehar en lämplig licens för Cubiks användande i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna i detta Avtal och inkluderandet i Cubiks slutprodukt av Tjänsterna, och (b) att Kunden är ansvarig för att säkerställa att de uppfyller Kundens krav och förstår att de inte har validerats av Cubiks.
3.5 Vid slutförandet av Utvärderings- och/ eller Utvecklingstjänster och vid mottagande av komplett betalning från Kunden, kommer Cubiks att överlåta till Kunden en royalty-fri, icke-exklusiv, ej överlåtbar licens för användandet av resulterande rapporter och rekommendationer för de ändamål som beskrivs i Förslaget för HR-syften i Kundens interna affärsverksamhet.
3.6 Kunden åtar sig att använda sådana rapporter och rekommendationer i enlighet med i Förslaget angivna syften, att om nödvändigt tillhandahålla återkoppling , som inte ska anses inkluderat som en del av Tjänsterna och i övrigt använda sådana rapporter och rekommendationer som en del av en korrekt och etisk HR-policy.
3.7 Alla andra resultat från Cubiks tillhandahållande av Tjänsterna, till exempel skräddarsytt utvärderingsinnehåll eller utbildningsövningar är normalt licensierade i enlighet med en Cubiks-licens eller hostingavtal och detta Avtal innebär inte beviljandet avnågon sådan licens.

4. PARTERNAS SKYLDIGHETER

4.1 Cubiks kommer att utföra Tjänsterna med skälig omsorg och skicklighet för att säkerställa att Tjänsterna överensstämmer med Avtalet.
4.2 Kunden är ansvarig för att säkerställa att Tjänsterna har ett affärsmässigt syfte vid utvärdering av en kandidat eller en grupp kandidater och för att de motsvarar tillämpliga anställningskriterier, för att säkerställa korrekt användande och tillämpning av Tjänsterna och hanterar Tjänsternapå ett sätt som inte är olagligt diskriminerande eller annars innebär en överträdelse av tillämplig arbetsrättslig lagstiftning, personuppgiftslagstiftning eller annan lag.
4.3 Kunden ska omedelbart (a) fattabeslut och informera Cubiks om resultatet av dessa beslut när Cubiks begär detta av Kunden, och (b) samarbeta med Cubiks i den utsträckning som krävs för att uppnå de ändamål som anges i Förslaget eller annars i detta Avtal.
4.4 Cubiks ska ansvara för att hantera underleverantörer som Cubiks anlitar. Kunden medger att Kunden är ansvarig för att instruera och hantera annan tredjepartsleverantör.
4.5 Kunden ska vara ansvarig för kostnad som uppstår på grund av att Kunden uppfyller sina skyldigheter enligt denna punkten 4.
4.6 Cubiks förmåga att tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med ett överenskommet schema och Avgifter och allmänt i enlighet med detta Avtal är beroende av Kundens efterlevnad av denna punkten 4. Om Kunden misslyckas med att efterleva denna punkten 4 kommer Cubiks att diskutera konsekvenserna av detta med Kunden och komma överens om ytterligare avgifter innan de uppkommer, när detta är rimligen möjligt.

5. DEBITERING OCH FAKTURERING

5.1 Om ej annat överenskommits ska Avgifter för Tjänster levererade under en kalendermånad vara förfallna till betalning samma månad och ska faktureras vid slutet av den månaden.
5.2 Om ej annat överenskommits ska fakturor betalas av Kunden inom 30 dagar från faktureringsdatum. Om betalning inte skett på förfallodatumet får Cubiks, efter eget gottfinnande, pausa tillhandahållandet av Tjänsterna och debitera Kunden ränta enligt lag på det förfallna beloppet. Sådan ränta ska öka på daglig basis från och med förfallodatumet till och med den dag då det förfallna beloppet betalats, antingen före eller efter en dom. Vid sådan händelse ska Kunden betala räntan tillsammans med det förfallna beloppet.
5.3 Skäliga kostnader för resor och uppehälle som Cubiks eller underleverantör anlitad av Cubiks ådrar sig vid tillhandahållandet av Tjänster ("Utgifter") ska ersättas av Kunden och ska betalas ut i efterskott varje månad.
5.4 När Tjänsterna har utförts helt eller delvis utanför detta Avtals jurisdiktion, förbehåller sig Cubiks rätten att utse ett lokalt företag inom Cubiks-gruppen, en distributör eller ett närstående företag som sin agent i syfte att tillhandahålla Tjänsterna, utfärda fakturor och utse valutan som fakturorna ska betalas i.
5.5 Betalning måste erläggas utan avräkning eller motkrav och vara fri från avdrag och återhållande av skatt eller statliga avgifter (förutom när så krävs enligt lag). Om avdrag eller återhållande av skatt krävs enligt lag, samtycker Kunden till att betala Cubiks det avdragna eller återhållna beloppet.
5.6 Cubiks kan komma att höja Avgifterna och Utgifterna den 1 januari varje år under förutsättning att Kunden underrättas om detta senast den 1 november året före.

6. SCHEMALÄGNING, OMBOKNING OCH AVBOKNING AV TJÄNSTER

6.1 För att undvika missförstånd, om en kandidat eller en grupp inte närvarar vid en överenskommen tidpunkt (av någon anledning), så skall det behandlas som en avbokning, inte en senareläggning, och får inte bokas om utan att Cubiks i förväg godkänner detta. Om, av någon anledning, en kandidat inte närvarar vid en överenskommen tidpunkt för utvärdering eller utbildningstjänster, skall Avgifterna anses förfallna och betalas enligt vad som följer, eller annars enligt vad som överenskommits skriftligen mellan parterna:
Mindre än 7 dagar eller utan varsel om avbokning – 100 %
Mellan 15 och 7 dagars varsel om avbokning – 50 %
Mellan 30 och 16 dagars varsel om avbokning – 25 %
Mer än 30 dagars varsel om avbokning – 0 %
6.2 Om Avgifter har bestämts "per grupp" och antalet kandidater som närvarar på det överenskomna datumet är färre än överenskommet (oavsett anledning), skall Avgifterna som Kunden skall betala vara fortsatt desamma som om hela gruppen hade närvarat.
6.3 Om Avgifter bestämts "per grupp"och ingen från gruppen närvarar på det överenskomna datumet (av någon anledning), ska procentsatsen av Avgifterna betalas av Kunden enligt vad som stadgas ovan.
6.4 Avbokningskostnader som Cubiks ådrar sig (inkluderat men inte begränsat till boendekostnader) skall debiteras Kunden.
6.5 Cubiks får avboka ett tillfälle, av någon anledning, med minst två (2) dagars varsel därom till Kunden. Vid sådana omständigheter, kommer Cubiks att betala tillbaka till Kunden 50 % av de totala avgifterna för tillfället och Cubiks skall skäligen anstränga sig för att säkerställa att tillfället bokas om och levereras inom 72 timmar från det ursprungliga datumet.
6.6 När bekräftat, ska betalning för andra Tjänster, exempelvis design och utveckling av utvärderingsmaterial, vara förfallna och betalas enligt vad som stadgas i punkten 5 ovan. Dessa Tjänster får bara avbokas om Cubiks på förhand godkänt detta.

7. REKOMMENDATIONER OCH GODKÄNNANDE
7.1 Uttalandanden som Cubiks gör om resultaten av Tjänsterna och alla undersökningar, prognoser, rekommendationer och åsikter (tillsammans "Rekommendationer") i förslag, rapport, brev eller presentationer är gjorda i god tro och på basis av den information Cubiks vid tillfället har tillgång till. Eftersom deras fullgörande beror på en rad faktorer utanför Cubiks kontroll är Rekommendationer inte, och skall inte under några omständigheter betraktas som,, en garanti (uttrycklig eller underförstådd) för uppnåeliga resultat.
7.2 Godkännande från Kunden att resultatet av Tjänsterna är förenliga med detta Avtal skall anses ske på det tidigare av (a) en skriftlig bekräftelse från Kunden som anger detta, eller (b) när Kunden påbörjar användning av resultaten av Tjänsterna i samband med Kundens verksamhet.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 I den utsträckning som lagen tillåter, och om inget annat föreskrivs i detta Avtal, skall Cubiks inte hållas ansvarig för någon indirekt skada i samband med detta Avtal inklusive, exempelvis (a) utebliven vinst (b) att förväntade besparingar uteblir (c) bortfall av affärsmöjligheter, eller (d) förlust av goodwill.
8.2 I den utsträckning som lagen tillåter, skall det totala aggregerade ansvaret för Cubiks under ett Kontraktsår (vilket är varje period om tolv månader som startar med Ikraftträdandedatum eller årsdagen av Ikraftträdandedatumet) i samband med detta Avtal och/eller Dataavtalet och/eller ett resultat av någon användning av Tjänsterna inte överskrida 110 % av alla belopp som faktiskt betalats av Kunden till Cubiks i enlighet med detta Avtal under ett sådant Kontraktsår (eller under Avtalsperioden om kortare). Kunden är införstådd med att Avgifterna är beräknade utifrån att Kunden godkänt denna begränsning
8.3 Inget i detta Avtal skall begränsa eller utesluta Cubiks ansvar för handlingar orsakade genom uppsåt eller grov oaktsamhet eller något annat ansvar som inte kan begränsas enligt lag.
8.4 Cubiks skall inte ansvara för någon som helst förlust eller skada som uppkommit genom eller i samband med tredje parts anspråk, handlingar eller förfarande i förhållande till Kundens användande av Tjänsterna.
8.5 Utan att det påverkar allmängiltigheten av punkten 8.4 ovan, erkänner och accepterar Kunden att Tjänsterna måste användas i enlighet med villkoren i detta Avtal, inklusive, utan begränsning av punkten 4.2 ovan. Om eventuella anspråk riktas mot Cubiks i förhållande till Kundens brott mot villkor eller garantier i detta Avtal, skall kunden ersätta Cubiks och hålla Cubiks skadelös för alla skador, skyldigheter och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) som Cubiks kan drabbas av eller ådra sig som ett resultat av eller i samband med ett sådant anspråk.
8.6 Ingen annan part än Kunden eller Cubiks har någon rättighet på grund av eller i samband med detta Avtal.
8.7 Cubiks skall inte ha något ansvar gentemot Kunden för förseningar eller fel vid utförandet av sina skyldigheter enligt detta avtal i den uträckning sådan försening eller sådant fel är ett resultat av en försening eller fel hänförligt till Kunden vid utförandet av någon av Kundens förpliktelser enligt detta Avtal.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Om någon av parterna är förhindrade, hindrade eller försenade att observera eller fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal på grund av händelse utanför deras rimliga kontroll (en "Force Majeurehändelse"), ska den berörda parten så snart som är rimligen möjligt, underrätta den andra om förseningen att fullgöra detta Avtal och kommer inte att hållas ansvarig för efterföljande misslyckanden att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Om Force Majeurehändelsen fortsätter under en sammanhängande period om mer än 1 månad från dagen för underrättandet, kan endera part, genom skriftlig varsel därom till den andra, säga upp detta Avtal med omedelbar verkan. Kunden kommer att förbli skyldig att betala Cubiks Avgifter och Kostnader som är utestående vid tidpunkten för uppsägningen.
9.2 En Force Majeurehändelse kan, bland annat, bestå av en offentlig myndighets handling eller underlåtelse att handla, ny eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikter, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrofer, olyckor eller andra händelser med liknande effekt.

10. UPPSÄGNING

10.1 Vardera part kan säga upp detta Avtal med trettio dagars skriftligt varselsom kan delges efter utgången av tolv månader från Ikraftträdandedatumet, dock under förutsättning att detta inte skall påverka någon bekräftad order av Tjänster. Annullering av en bekräftad order av Tjänster skall behandlas enligt vad som stadgas i punkten 6 ovan.
10.2 Vardera part kan säga upp detta Avtal, inklusive eventuella bekräftade ordrar av Tjänster, med omedelbar effekt genom skriftligt meddelande om:
10.2.1 endera parten är oförmögen att betala sina skulder när de förfaller, endera parten medger oförmåga att betala sina skulder eller anses oförmögen att betala sina skulder; en behörig domstol fattar beslut om likvidering, förvaltning, konkurs eller upplösning av den andra parten; en förvaltare eller annan mottagare, konkursförvaltare, likvidator, god man eller liknande befattningshavare utses över alla eller en del av tillgångarna i den andra parten; vid skapandet av en åtgärdsplan eller sammansättning med den andra partens borgenärer i allmänhet; eller annan motsvarande händelse som har liknande effekt; och/eller
10.2.2 den andra parten gör sig skyldig till en väsentlig överträdelse inklusive, utebliven betalning, som (a) inte avhjälpts inom fem arbetsdagar efter skriftligt meddelande till parten ifrågaeller (b) inte kan avhjälpas.

11. VÄRVNINGSFÖRBUD

Under detta Avtals giltighetstid och sex månader därefter, ska ingen av parterna värva eller sträva efter att värva, på något sätt Tjänsterna från eller erbjuda att anställa eller anlita en person som är anställd hos den andra parten, utan ett föregående skriftligt samtycke.

12. PUBLIKATION

Med undantag för Cubiks sekretessförpliktelser, förbehåller sig Cubiks rätten att inkludera Kundens namn på Cubiks publicerade lista över klienter till vilka Cubiks tillhandahåller tjänster, om inte Kunden skriftligen underrättar Cubiks om motsatsen.

13. DATASKYDD

Om omständigheterna i detta avtal innebär att Cubiks kommer att behandla personuppgifter på uppdrag av Kunden, utser Kunden, som Personuppgiftsansvarig Cubiks till sitt Personuppgiftsbiträde.
De uppgifter som lämnats av personer när dessa deltar i utvärderingar skall behandlas i enlighet med villkoren i det relevanta dataavtalet som specificeras nedan ( "Dataavtalet"):
Cubiks EEA Data Controller Processor Agreement (för Kunder som ansvarar för och behandlar personuppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)
Cubiks Non-EEA Data Controller Processor Agreement (för Kunder som ansvarar för och behandlar personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
Om ett fel inträffar i förhållande till endera länk i denna punkten 13, vänligen kopiera och klistra in webbadressen i en webbläsare eller alternativt kontakta Cubiks helpdesk på Support@cubiks.com.

14. HELA AVTALET

14.1 Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Cubiks och Kunden avseende Tjänsterna. Kunden är medveten om att eventuella avtal, framställningar, överenskommelser eller diskussion som Kunden vill förlita sig på har förts in i detta Avtal. Det är uttryckligen överenskommet att villkor som utgör del av Kundens inköpsorder eller liknande dokument inte skall utgöra en del av detta avtal.
14.2 Alla andra villkor och garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller annars är undantagna i den utsträckning som lagen tillåter och ersätts av villkoren i detta Avtal.

15. VARIATION

Variationer eller tillägg till detta Avtal kommer endast vara giltiga om de godkänts av båda parter skriftligen. Cubiks förbehåller sig rätten, att efter en sådan variation eller tillägg, granska och ändra sina avgifter och eventuella beräknade tidsramar eller datum för utförande av tjänster.

16. AVSTÅENDE

Försening eller underlåtenhet av endera parten vid utövandet av någon av sina rättigheter eller rätt till kompensation enligt detta Avtal, eller i enlighet med gällande lag, ska inte anses utgöra ett avstående från att utöva denna rätt eller kräva avhjälpande eller någon annan rättighet eller kräva avhjälpande vid något annat tillfälle.

17. MEDDELANDEN

Meddelanden som ska delges ska anses vara giltigt levererade om de skickas med rekommenderad eller registrerbar post och i sådana fall anses de mottagna två arbetsdagar efter bekräftelsemottagandet, eller genom fax, i vilket fall de anses mottagna vid tiden det sänds.

18. TILLÄMPLIG LAG

Detta Avtal och alla tvister eller anspråk som uppkommer av eller i samband med Avtalet, dess innehåll eller uppkomst (även inkluderat utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av svensk materiell rätt. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal eller avtalsbrott, uppsägning eller ogiltigförklarande i förhållande till det, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att SCC:s Skiljedomsregler ska tillämpas. I det senare fallet ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för skiljeförfarandet ska vara engelska, om ej annat avtalats.

19. AVSKILJANDE

Ogiltighet, olaglighet eller overkställbarhet av hela eller en del av något villkor i detta Avtal ska inte påverka eller försämra återstående delars giltighet som ska fortsatt gälla med full verkan.

20. SPRÅK

Oaktat villkoren i detta Avtal har översatts till svenska, ska den engelskspråkiga versionen ovan äga företräde.